Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi
Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi
Proje Hakkında

Müşteri kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu, “Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi” Projesi, 29 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan sözleşme ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülmeye başlanmış ve 24 Ağustos 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Projede, Ülkemizde faaliyet gösteren zeytinyağı sektöründen kaynaklanan zeytin karasuyu probleminin çözümüne yönelik arıtma teknolojilerinin incelenmesi, üretim proseslerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi, yeni teknolojilere geçiş için ekonomik fizibilitenin ortaya konulması, çözüm önerileri getirilmesi ve çözüme yönelik bir Yönetim Planı oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında, sektörden kaynaklanan atıksu kirliliğinin önlenebilmesine yönelik alternatifler, gerek zeytinyağı işletmelerine getireceği maliyet, gerekse de çevresel etki, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik gibi kriterler açısından karşılaştırılmıştır. Üretim prosesi değişikliği alternatifinde, oluşacak pirina miktarı ve nem içeriğinin değişecek olması sebebiyle, pirina tesislerinin yeterliliği, yeni tesis ihtiyacı gibi konular da değerlendirilmiş ve maliyet analizleri yapılmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ana başlıkları şunlardır:

  1. Ülkemizdeki zeytinyağı işletmeleri ve pirina işleme tesislerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi,
  2. Ülkemizdeki zeytinyağı üretim proseslerinin ve zeytinyağı üretim atıkları ve kirlilik özelliklerinin incelenmesi,
  3. Zeytinyağı üretimi yapan diğer ülkelerdeki uygulamaların ve zeytinyağı üretim atıklarının bertaraf yöntemlerinin incelenmesi,
  4. Zeytinyağı işletmelerine yönelik olarak, 3 fazlı ve 2 fazlı üretimde oluşan atıksu miktarı, yağ miktarı, pirina miktarı gibi parametrelerin karşılaştırılabilmesi için, kütle dengesinin çıkarılması ve hesapların web tabanlı “3 Faz ve 2 Faz Üretim Hesaplama Aracı” adı altında bir programa dönüştürülmesi,
  5. Zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanan atıksu kirliliğinin önlenebilmesine yönelik alternatiflerin maliyet analizlerinin yapılması, alternatiflerin, teknik, çevresel ve yönetimsel kriterler açısından karşılaştırılması,
  6. Zeytinyağı işletmelerinin 2 faza dönüşümü durumunda, pirina tesislerinin yeterliliğinin ve yeni pirina tesislerine ihtiyacın analiz edilmesi,
  7. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm zeytinyağı işletmelerinin ve pirina tesislerinin, 2 faza dönüşümünün değerlendirilerek, dönüşüm maliyetlerinin hesaplanması,
  8. Kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken eylem planını içeren Yönetim Planının hazırlanması.